Fondovi


 
Poljoprivreda

Mjera 4 – ulaganja u fizičku imovinu

 1. 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
 2. 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
 3. 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva
 4. 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva

Mjera 6 – razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

 1. 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
 2. 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG-u
 3. 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
 4. 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Mjera 7 – temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

 1. 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti
 2. 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
 3. 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma

 1. 8.5. Ulaganja u svrhu poboljšanja otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava
 2. 8.6. Ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Mjera 11 – Ekološki uzgoj

 1. 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
 2. 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda

Mjera 17 – Upravljanje rizicima

 1. 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
Ribarstvo

Mjera 1.1. Trajna ibustava ribolovnih aktivnosti

Osnovna odrednica Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) je održivo iskorištavanje živih morskih resursa. Slijedom navedenog, cilj provedbe ove mjere je uskladiti i prilagoditi hrvatsku ribolovnu flotu radi postizanja održive ravnoteže između ribolovnog kapaciteta i raspoloživih resursa, i to kroz:

 • Smanjenje prekomjernog ribolovnog kapaciteta u onim segmentima ribolova gdje stanje resursa u odnosu na stupanj eksploatacije iziskuje takav pristup;
 • Upravljanje ribolovnim kapacitetom i naporom na način da se osigura postizanje ciljeva međunarodno usvojenih planova upravljanja (GFCM);
 • Provođenje kratkoročnih i srednjoročnih planova (1-2 godine) upravljanja ribolovnim naporom koji će precizno ciljati one segmente ribolova u kojima je primijećena povećana eksploatacija;
 • Poticanje suradnje u definiranju ciljeva kontrole ribolovnog napora i smanjenja kapaciteta.

Mjera trajne obustave ribolovnih aktivnosti se provodi temeljem Planova upravljanja za pojedine ribolovne alate te se provodi u onim segmentima ribolova u kojima je identificirana potreba smanjenja ribolovnih kapaciteta. U okviru ovog Operativnog programa, a sukladno Planovima upravljanja, Republika Hrvatska namjerava provoditi mjeru trajne obustave ribolovnih aktivnosti u segmentima koćarskog i plivaričarskog ribolova.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“ (NN 151/14)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti (NN 5/15)
Natječaj za provedbu mjere 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti” (NN 154/14)
Vodič za korisnike potpora iz europskog fonda za ribarstvo i pomorstvo
Izračun potpore za mjeru 1.1.
Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu
Popis pogona/brodogradilišta/rezališta u sklopu provedbe mjere 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti

VAŽNA NAPOMENA! Prilikom upisa u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, a vezano uz prijavu na Mjeru 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti, kao korisnik se treba registrirati vlasnik plovila koje je predmet trajne obustave ribolova, a isto podrazumijeva vlasnika plovila kako je navedeno u Upisniku ribarskih plovila (za brodove)/Dozvoli za plovidbu brodice (za brodice), odnosno na Povlastici za gospodarski ribolov na moru za ribarsko plovilo koje je predmet trajne obustave ribolova. U slučaju da podaci o vlasništvu u Upisniku ribarskih plovila/ Dozvoli za plovidbu brodice ne odgovaraju podacima koji se nalaze na povlastici molimo Vas da se javite nadležnim Područnim jedinicama Uprave ribarstva radi ažuriranja podataka, s obzirom da ovi podaci moraju biti identični. Promjena obrasca „Izračun potpore za mjeru 1.1.“ Obavještavamo korisnike mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnost“ o promijeni obrasca „Izračun potpore za mjeru 1.1.“. Molimo sve korisnike čija su plovilastarija od 50 godina prema odredbama važećeg Pravilnika i Natječaja, a koji podnose Zahtjev za potporu ili su isti već podnijeli za aktivnost prenamjene, da prilikom izračuna potpore koriste obrazac „Izračun potpore za mjeru 1.1.“ koji se nalazi ovdje.

Mjera 2.1. Proizvodne investicije u akvakulturi

Cilj ove mjere je modernizacija postojećih uzgojnih kapaciteta u akvakulturi radi povećanja proizvodnje i jačanja konkurentnosti sektora akvakulture.

Imajući u vidu sve veću potražnju za ribom i drugim vodenim organizmima na tržištu, a s obzirom na trenutni status ribolovnih resursa u svijetu, razvoj ove djelatnosti je izuzetno važan. Provedba ove mjere stoga ima za cilj modernizaciju i porast sveukupne proizvodnje kao i jačanje konkurentnosti sektora akvakulture. RH ima cilj modernizirati postojeće kapacitete na način da se istovremeno unaprijedi profitabilnost sektora, ali i ispune zahtjevi očuvanja okoliša. Posebna će se pažnja posvetiti potrebi za povećanjem kapaciteta mrjestilišta kako bi se dalje jačala opstojnost i samoodrživost sektora kao i značajno smanjio rizik od prijenosa neželjenih organizama (patogenih i drugih) te očuvala, u maksimalnoj mogućoj mjeri, genetička izvornost uzgojnih linija. Nadalje, jedan od ključnih elemenata je i diversifikacija proizvodnje prvenstveno u smislu uvođenja u proces uzgoja vrsta koje danas nisu zastupljene u ovoj djelatnosti, a mogu imati tržišnog potencijala. Osim toga, RH kao posebno značajan element prepoznaje i potrebu uvođenja novih tehnologija. Ova mjera obuhvaća uzgoj riba i školjkaša u moru i u slatkim vodama, a njenom će se provedbom nastojati:

 • Razvijati proizvodnju (širenje poslovanja) ponajviše onih uzgojnih vrsta koje posjeduju tržišni potencijal, poticati modernizaciju (kroz obnovu i opremanje uzgojnih kapaciteta), jačati inovacije (primjenu novih tehnologija i materijala) i razvoj tvrtki s tehnološkog gledišta u cilju unaprjeđenja održivosti poslovanja;
 • Poticati razvoj održive akvakulture i integracije uzgajališta u okoliš, posebice s aspekta postizanja ciljeva definiranih Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2006. godine kojom se uspostavlja okvir zajednice za zajedničku politiku na području politike voda (tzv. Okvirna direktiva o vodama);
 • Diversificirati proizvodnju te unaprjeđivati kvalitetu procesa;
 • Pružiti podršku tradicionalnom načinu uzgoja i unaprijediti sustave zaštite od divljih predatora.

Provedbom ove mjere predviđena je dodjela potpore poduzećima i to za investicije u komercijalnu proizvodnju vodenih organizama namijenjenih ljudskoj prehrani.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“ (NN 99/14)
Natječaj za provedbu mjere 2.1. “Proizvodne investicije u akvakulturi” (NN 100/14)
Izmjena Natječaja za provedbu mjere 2.1. “Proizvodne investicije u akvakulturi” (NN 123/14)